Veiklos įsivertinimas

Licėjaus „Forumas“ veiklos kokybės įsivertinimo planas

Tikslas:

Atlikti licėjaus veiklos kokybės įsivertinimą, atsižvelgiant į licėjaus strateginiame plane išsikeltus uždavinius.

Licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:

Licėjaus veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011m. kovo 17d. Nr.XI-1281, bei Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, 2016m. kovo 29d. Nr.V-267.


Licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas