Programų bei mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Mokyklos mokymo forma – dieninė.

Moksleiviai tėvų prašymu gali būti mokomi pagal savarankiško mokymo organizavimo aprašą.

Moksleivių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003m. vasario 25d. įsakymu Nr.258 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr.ISAK-1759)(Žin., 2007, Nr.95-3860).

Asmuo, pageidaujantis savarankiškai mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

  • prašymą su nuorodomis: kurios klasės ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai; kaip dažnai (kas trimestrą, kas pusmetį ar tik baigęs visą programą) pageidauja atsiskaityti; ar nori, kad mokytojai konsultuotų;
  • išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (laisvos formos pažymą), patvirtinantį ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

Asmeniui leidžiama savarankiškai mokytis, sudarius su mokykla savarankiško mokymosi sutartį.


 • Privalomieji dalykai:
 • Dorinis ugdymas (etika)
 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Anglų kalba (B2 kursas)
 • Rusų kalba (B1 kursas)
 • Vokiečių kalba (B1 kursas)
 • Prancūzų kalba (B1 kursas)
 • Matematika
 • Gamtamokslinis ugdymas
 • Biologija
 • Chemija
 • Fizika
 • Socialinis ugdymas
 • Istorija
 • Geografija
 • Meninis ir technologinis ugdymas
 • Muzika
 • Dailė
 • Technologijos (taikomasis menas amatai ir dizainas)
 • Kitos technologijų kryptys (odos menas)
 • Kūno kultūra
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka
 • Žmogaus sauga
 • Metinis projektas
 • Pasirenkamieji dalykai:
 • Ekonomika
 • Teisės pagrindai
 • Rusų kalba
 • Prancūzų kalba
 • Vokiečių kalba
 • Kūrybinis mąstymas ir raiška
 • Integruotas menų ir technologijų kursas
 • Braižyba
 • Architektūros įvadas
 • Psichologijos įvadas
 • Fizika
 • Socialinis ugdymas
 • Istorija
 • Geografija
 • Meninis ir technologinis ugdymas
 • Muzika
 • Dailė
 • Technologijos (taikomasis menas amatai ir dizainas)
 • Kitos technologijų kryptys (odos menas)
 • Kūno kultūra
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka
 • Žmogaus sauga
 • Metinis projektas

Vidurinio ugdymo programos dalykų įgyvendinimui skiriamų valandų skaičių per savaitę rasite licėjaus ugdymo plane